عکس هنرپیشه ها

عکس هنرپیشه ها

عکس هنرپیشه ها

 • پنل اعضا

 • آمار بازدید

  • کل (online):۸۶۸۲
  • اعضاء (online):۰
  • میهمان (online):۸۶۸۲
  • بازدید امروز::۶۳
  • بازدید دیروز::۱۲۹۷۵
  • بازدید کل::۵۷۲۵۷۲۶۱
 • نظرسنجی

  کرونا ساخت کجاست؟

 • تبلیغات

با عضویت در سایت، شما نیز می توانید مطالب جالب خود را برای ما ارسال نمایید، تا به نام خودتان در سایت نمایش داده شود.

جهت ارسال مطالب خود بایستی ،عضو سایت باشید.

سبد خرید

چند لحظه صبر كنيد ...

چند لحظه صبر كنيد ...
اين کالا به سبد خريد شما اضافه شد
اين کالا را قبلا به سبد خريد خود اضافه کرده ايد
کالا مورد نظر از سبد خريد شما حذف شد
{ STORE_ERROR }
حذف شود؟
 • کد رهگیری

11 آذر 1402 |

خوش آمديد!
خوش آمديد!

با عضویت در سایت، شما نیز می توانید مطالب جالب خود را برای ما ارسال نمایید، تا به نام خودتان در سایت نمایش داده شود.

جهت ارسال مطالب خود بایستی ،عضو سایت باشید.

دسته بندی

 • قصه هاي قرآن

 • نسانها غالبا پيدا مي‌ك ّ نند و توجه آنها بيشتر معطوف به او و كماالتش و امتيازاتش ميشود و سعي مي‌كنند كه زندگي خود را متناسب با افكار و انديشهها و نحوۀ ّ زندگي او حتي در نوع لباس پوشيدن و راه رفتن و غذا خوردن و حرف زدن، تنظيم كنند و او را الگوي خود قرار دهند گاهي اين قهرمان يک هنرپيشه و بازيگر، ورزشكار، سياستمدار و يا يك دانشمند است.
 • تعداد بازدید : ۵۱۱
  تاریخ نشر : 20 اسفند 1397

قصه هاي قرآن

نسانها غالبا پيدا مي‌ك ّ نند و توجه آنها بيشتر معطوف به او و كماالتش و امتيازاتش ميشود و سعي مي‌كنند كه زندگي خود را متناسب با افكار و انديشهها و نحوۀ ّ زندگي او حتي در نوع لباس پوشيدن و راه رفتن و غذا خوردن و حرف زدن، تنظيم كنند و او را الگوي خود قرار دهند گاهي اين قهرمان يک هنرپيشه و بازيگر، ورزشكار، سياستمدار و يا يك دانشمند است.
قصه هاي قرآن

يكي از مباحث بسيار جالب و دقي ّ ق و پندآموز قرآني، بحث قصه ها يا داستانهاي قرآني است. در صفحات مختلفي از قرآن، در سوره ها و آيات متفاوتي به داستانهاي مختلف در زمينه و موضوعات مختلف بر مي خوريم به طوري كه حدود 4/1 آيات قرآن را آيات مربوط به داستانهاي قرآن فرا گرفته است. ّت بازگو كردن اين همه داستان در قرآن ممكن است تا به حال به ذهن شما اين مطلب خطور كرده باشد كه عل ّتي خداوند حكيم در ك ّ تاب مقدس و جاودانيش از اين همه داستان استفاده كرده است؟ چيست؟ و به چه عل ّلين چيزي كه به محض شنيدن كلمۀ »داستان« ي ّ ا »قصه« به ذهن بعضي خطور كند، شنيدن داستان شايد او در دوران كودكي و يا براي خوابيدن اطفال و يا سرگرم ك ّ ردن بچه ها براي شلوغ نكردن و يا براي پر كردن اوقات بي كاري و فراغت باشد. ولي بايد بدانيد كه اگر چنين تفكري در مورد داستان داريم تنها به يك روي سكه نظر كرده ايم و به نكات عميق اخالقي، تربي ّ تي و جامعه شناسي و... داستان توجه نكردهايم ولذا بايد با ّري به داستان نگاه كرد و در رأس تمام داستانهاي دنيا، داستانهاي قرآن است البته به هيچ نگاه ژرفتر و تدب عنوان قابل قياس با داستانهاي بشري نيست زيرا قرآن از طرف خداوند حكيمي آمده كه تمام حرفها و مثالها و جمله بنديها و معاني و هزاران نكتۀ ظريف ديگر از روي حك ّ مت و دقت در كتابش آورده است از جمله مسايل دقي ّ ق و قابل تأم ّ ل در قرآن مسأله )قصههاي قرآن( است كه خداوند اي ّ ن قصهها را از روي حكمت و دي ّ ن خاصي آورده است كه از آن جمله: 1 . ّ هدف از وجود قصه در قرآن به هدف از نزول آن باز ميگردد و اين كه قرآن كتابي است ك ّ ه متضمن هدايت مردم است و چون قرآن براي هداي ّ ت عامه مردم نازل شده، براي سخن گفتن و مخاطب ساختن آنها ناچار بايد زباني را انتخاب كند ك ً ه براي همگان قابل فهم باشد. مثال در بحثهاي اصول عقايد به ويژه خداشناسي، ً بر برهان نظم و برهان فطرت است؛ زيرا اين دو برهان براي هر كسي مشهود و قابل استفاده تكيه آن معموال ً بر طرح متنها است. به همين ترتيب در مسايل اجتماعي و آموزشهاي اخالقي و بي ّ ان سنتها، تكيه آن، معموال ّ و قصه هاست. داستانهای قرآنی بشارت شماره هشتاد 11 2 .انسان به طور فطري از شنيدن يك مطلب به صورت داستان استقبال مي‌كند، شنيدن داستان براي انسان در هر دوره و مرحله ّ اي از سن او، شيرين و جالب است )انسان به شنيدن سخني كه در آن مثل و نمونه وجود ً توضيح غرض گوينده است، چندان عالقهاي ندارد(. ندارد و صرفا 3 .داستان و تاريخ براي همه كس قابل فهم و درك است برخالف استدالالت عقلي كه همه در فهم آن يكسان نيستند. ً به او گفته شود اشتي ّ اقي ندارد و حتي گاهي سخن ً به شنيدن پند و اندرزي كه مستقيما 4 .انسان غالبا مستقيم به صورت نصيحت، حالت فرار نيز در او ايجاد مي‌كند. اگر شخص، ديگري را نصيحت كند و نفر سومي هم به طور غير مستقيم و بدون اين كه مخاطب باشد سخنان او را بشنود در او اثر بيشتري خواهد داشت، تا شخص مخاطب. ً به يك موجودي كه به نظر آنها داراي كماالت و برتريها است به عنوان يك قهرمان گرايش 5 .انسانها غالبا پيدا مي‌ك ّ نند و توجه آنها بيشتر معطوف به او و كماالتش و امتيازاتش ميشود و سعي مي‌كنند كه زندگي خود را متناسب با افكار و انديشهها و نحوۀ ّ زندگي او حتي در نوع لباس پوشيدن و راه رفتن و غذا خوردن و حرف زدن، تنظيم كنند و او را الگوي خود قرار دهند گاهي اين قهرمان يک هنرپيشه و بازيگر، ورزشكار، سياستمدار و يا يك دانشمند است. گاهي گرايش به يك ّ قهرمان حتي قهرمان ساختگي و بيارزش آن چنان ّ در دل انسان قوت ميگيرد كه تمام افك ّ ار و توجهات انسان اختصاص به او پيدا مي‌كند. بنابراين مي ّ توان گفت در قرآن با توجه به اين نوع گرايش در انسانها، ذكري از مسائل مربوط به قهرمانهاي ً داراي كماالت و برتريها و قداستهايي ميباشند به ميان آمده تا انسانها آنها را الهي و كساني كه حقيقتا رهبر و مقتدا و قهرمان خود انتخاب كنند و راه زندگي خود را شبيه آنها قرار دهند. ً نميتواند از تأثير الزم 6 .داستان يك قالب مناسب براي طرح مسائلي است كه بيان مستقيم آنها احتماال برخوردار باشد داستان چه به صورت نظم و چه در شكل نمايشنامه و فيلم، اثري در خواننده ميگذارد كه استدالالت عقلي نميگذارد زيرا انسان قبل از آن كه عقلي باشد، حسي است. 7 .تاريخ، آزمايشگاه مسايل گوناگون زندگي بشر است و آنچه را كه انسان در ذهن خود با داليل عقلي ترسيم مي‌كند در صفحات تاريخ به صورت عيني باز مي يابد، تاريخ با زبان بي زبانيش نتايج قطعي و غير قابل انكار مكتبها، روشها و برنامههاي هر قوم و گروهي را بازگو كند، داستانهاي پيشينيان، مجموعهاي است از پرارزشترين تجربيات آنها و ميدانيم كه محصول زندگي چيزي جز تجربه نيست تاريخ آئينهاي است كه تمام قامت جوامع انساني را در خود منعكس ميسازد، زشتيها، زيباييها، كاميابيها، ناكاميها و پيروزيها و شكستها و عوامل به وجود آمده هر يك از اين امور را در تاريخ ميتوان يافت. ّرترين و مطمئنترين چيزي حال اگر تاريخ بزرگترين آزمايشگاه زندگي باشد داستانهاي راستين قرآن، مؤث است كه ما را به نتايج قطعي كردار و رفتار متن جهان آشنا ميسازد

 

حاصل جمع را بنویسید : به اضافه


*حاصل جمع را بنویسید : به اضافهتعداد بازدید : ۵۱۱
تاریخ نشر : 20 اسفند 1397

دسته بندی

مطالب

گالری

دانلود

اخبار

فیلم

123
Bootstrap Slider

Copyrightes 2014 By RVKP CO. All Rightes Reserved